debian-project
[Arriba] [Todas las Listas]

Nhiều kh�Uno1ch truy cập...

To: debian-project@xxxxxxxxxxxxxxxx
Subject: Nhiều kh�Uno1ch truy cập...
From: Nhat Tai <uhchat4025@xxxxxxxxx>
Date: Thu, 14 Apr 2016 23:18:53 +0700
Delivered-to: lists-debian-project@xxxxxxxxxxxxxxxxx
Delivery-date: Thu, 14 Apr 2016 12:36:13 -0400
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=20120113; h=date:to:from:reply-to:subject:message-id:mime-version :content-transfer-encoding; bh=4T5v5eyBF0WqtIMbfHOf6w9aIzM5P0ETeyaaZDUhgYo=; b=FB+Jo1a1RjAHcU+qpXLRoE7Q29Jk86iPtna2yESl3Qe5JMdplBFczdhbkUa1oPsF2k LBVy5B38S1xdIUdvdOTQnePZgwzyKOXYiOYF1dKHdmbQMhd1/mo2UtEWPoe1+bJ6KyOV Oa8auQpnIP0WKGV4Fd2SPDNgt5N2q73O2P1/Rm+DJUJsFA1lkTYR54GAefL9tKEdiDOx fThfCIfPCY0mNb+D6JMdBfBQhTVomdc/4C2xe6kEk+C1VBBsUov0dzl+09CtJ+rdQVWk p5TtRDBP0ONV94Cedg9bAfO8XanVGqZGMaTeMOpJ4RoYELVj9yfyoo7EoWF9pQYaAiXH cG6A==
Envelope-to: listas@xxxxxxxxxxx
List-archive: https://lists.debian.org/msgid-search/578653e0d0930fdb537745c35930beea@uhchat.net
List-help: <mailto:debian-project-request@lists.debian.org?subject=help>
List-id: <debian-project.lists.debian.org>
List-post: <mailto:debian-project@lists.debian.org>
List-subscribe: <mailto:debian-project-request@lists.debian.org?subject=subscribe>
List-unsubscribe: <mailto:debian-project-request@lists.debian.org?subject=unsubscribe>
List-url: <https://lists.debian.org/debian-project/>
Old-return-path: <uhchat4025@xxxxxxxxx>
Reply-to: Nhat Tai <uhchat4025@xxxxxxxxx>
Resent-date: Thu, 14 Apr 2016 16:36:09 +0000 (UTC)
Resent-from: debian-project@xxxxxxxxxxxxxxxx
Resent-message-id: <rYfPw34mDHP.A.WvG.5b8DXB@bendel>
Resent-sender: debian-project-request@xxxxxxxxxxxxxxxx
*Hi *bạ*n *listn, *hôm *bữun *mình *có *liên *hệ đế*n *bạ*n *mà *ko *thấ*y *bạ*n *trả *lờ*i.. *mình *thấ*y *trang Web *củunạ*b *n *có *nhiề*u *lượ*t *khách *truy *cậ*p, *như*ng *trang web *chưun *có *gắ*n *hộ*p charla *uhchat .Red

*Hộ*p *chát *sẽ *giúp *khách *truy *cậ*p *có *thể *nhắ*n lata *vớ*i *bạ*n *ngay *trong *trang web *và *bạ*n *còn *biế*t đượ*c *số Đ*T *củunọ để *h *liên *lạ*c *sau *này.

*Có *gì *bạ*n *cứ *vào *trang *uhchat .Red để *xem *thử *hộ*p charla *thế *nào *mình *sẽ *gắ*n *cho *bạ*n *dùng *luôn *bạ*n *nhé.Hi bạn listn, hôm bữa mình có liên hệ đến bạn mà ko thấy bạn trả lời.. mình thấy trang web của bạn có nhiều lượt khách truy cập, nhưng trang web chưa có gắn hộp chat uhchat .net

Hộp chát sẽ giúp khách truy cập có thể nhắn tin với bạn ngay trong trang web và bạn còn biết được số ĐT của họ để liên lạc sau này.

Có gì bạn cứ vào trang uhchat .net để xem thử hộp chat thế nào mình sẽ gắn cho bạn dùng luôn bạn nhé.<Anterior por Tema] Tema Actual [Siguiente por Tema>
  • Nhiều kh�Uno1ch truy cập..., Nhat Tai <=